Stacks Image 114
Dispositie (duitstalig):

Manual I: Prinzipal 8', Rohrflöte 8', Oktave 4', Oktave 2', Mixtur 3-4f
Manual II: Gedackt 8', Flöte 4', Gemshorn 2', Quinte 1 1/3', Krummhorn 8'
Pedal: Subbaß 16', Oktavbaß 4'
Manualkoppel, Pedalkommpel Ped an I und Ped an II, Tremulant für Man II
Manualumfang: C-f''', Pedalumfang C-f', Tonhöhe a=440 Hz
Stimmung: gelichstufig
Winddruck: Manuale 68 mm WS; Pedal 70 mm WS


met dank aan Teun Groen
Paulus Kirche, Buxtehude Dld. 1977